logo

Tom 2

„Ad maiora natus sum. Człowiek na skrzyżowaniu materialno-duchowych wyzwań współczesności”

 

Pobierz PDF

 

Recenzenci tomu:

prof. zw. dr hab. Aleksander Kiklewicz (UWM);

dr hab. Krzysztof Wroczyński (KUL);

dr Dorota Sylwestrzak (UMK);

dr Irena Lapickaja (Mohylewski Uniwersytet Państwowy Imenia Kulaszowa);

prof. dr hab. Żanat Sałchanowa (Kazachski Narodowy Uniwersytet Imienia Al-Farabi);

dr Anastasja Albut (Białoruski Uniwersytet Politechniki);

prof. dr hab. Walencina Gabdulina (Ałtajska Akademia Pedagogiczna);

prof. dr hab. Saule Abiszewa (Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny Imienia Abaja);

prof. dr hab. Aleś Makarewicz (Mohylewski Uniwersytet Państwowy Imenia Kulaszowa);

prof. dr hab. Dźmitryj Żatkin (Piezieński Państwowy Uniwersytet Technologiczny);

dr Turgan Dżunusow (Białoruski Uniwersytet Politechniki);

prof. dr hab. Tacjana Szewiakowa (Kazachski Uniwersytet Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych Imienia Abylaj Chana);

dr Elen Syczowa (Mohylewski Uniwersytet Państwowy Imenia Kulaszowa);

prof. dr hab. Alina Masłowa (Mordowski Uniwersytet Państwowy);

dr Natalia Swidowa (Tarazski Uniwersytet Pedagogiczny);

dr Natalia Sarsiekieewa (Kazachski Narodowy Uniwersytet Imienia Al-Farabi);

prof. dr hab. Ludmiła Kilewaja (Mohylewski Uniwersytet Państwowy Imenia Kulaszowa);

prof. dr hab. Ludmiła Safronowa (Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny Imienia Abaja);

dr Swietłana Nikitina (Gimnazium Moskiewskie 1);

dr Halina Kadyrowa (Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny Imienia Abaja);

dr Ałmagul Majmakowa (Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny Imienia Abaja);

 

Redaktorzy językowi:

język polski: Michał Wiśnicki

język angielski: Jacek Kołata

język rosyjski: Helena Syczowa

 

1. Czy człowiek ma prawo do samobójstwa

2. Ontologiczno-mitologiczny charakter tragicznej miłości w utworze Siergieja Łukianienko i Władimira Wasiliewa „Dzienny patrol”

3. Św. Stanisław Kostka a wizja wychowania młodzieży w nauczaniu prymasa Stefana Wyszyńskiego

4. Трансформация духовных ценностей в повести В. Пелевина «Желтая стрела»

5. Сфера бизнеса в лингвокогнитивных моделях социума

6. Имя святого в православной традиции

7. Репрезентация футуральной семантики в произведении Михаила Веллера «Колечко»

8. Marzenia, duchowość i mistrzostwo zawodowe wpisane w dążenia człowieka –pracownika do kariery zawodowej w koncepcji Tadeusza W. Nowackiego

9. Проблема витальности языков этнических меньшинств в Казахстане

10. Этнокультурные наименования одежды в русскоязычном художественном тексте Казахстана

11. Протопоэтика постмодернистского романа А. Кима «Белка»

12. Репрезентация войны как травматического события в поэзии Ю. Кузнецова

13. Освоение лексики в ситуации двуязычия

14. Kwestia duchowej tożsamości Europy

15. Специфика постмодернистской поэтики Романа Л. Улицкой «Искренне ваш Шурик»

16. Nowoczesne myślenie o kształceniu. Człowiek i różne drogi edukacji u źródeł współczesności (w perspektywie badań nad polskim szkolnictwem we Francji)

CCEON
Balkanalysis-archive-ceeol
Balkanalysis-archive-ceeol