logo

O wydawnictwie

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu zainicjowała serię wydawniczą humanistica 21 poświęconą zagadnieniom współczesnej humanistyki, jej nowym horyzontom i nowym wyzwaniom. Rozważaniom poszczególnych tomów przyświeca refleksja iż na progu XXI wieku humanistyka nie jest jedynie zbiorczą ramą dla różnych dyscyplin, jej przedmiotem jest ludzka egzystencja w różnych jej przejawach, humanistyka potrafi podjąć debatę nad tym kim jesteśmy, uświadamia nam względność tego co robimy ze światem, uświadamia nam nasze bycie w kulturze, w języku w działaniach i regułach działań, nasze bycie w dążeniach, wyobrażeniach, rytuałach i symbolach.

Żyjemy w wieku niczym zdawałoby się nieograniczonego otwarcia na nowe kultury, sposoby myślenia, postrzegania, komunikowania się a także kreowania i wyrażania rzeczywistości. Zacierają się granice, które warunkowały tożsamość jednostek i kultur a także metodologii ich opisu. Otwierające się doświadczenie burzy dotychczasowe schematy pojmowania i opisu otaczającego nas świata. Dzieje się to wszystko w świecie zglobalizowanego systemu ekonomicznego, ruchów migracyjnych i trans-kulturowych, z drugiej strony w świecie któremu towarzyszy tendencja budowania świadomości lokalnej, pamięci jednostkowej i zbiorowej wymuszających budowanie na nowo tożsamości i ludzkiej podmiotowości.

W wielowymiarowej, zmieniającej się rzeczywistości trudno mówić o wspólnych paradygmatach badawczych, jeszcze trudniej o korespondencjach między teoriami. Wychodzimy z założenia, że najciekawsze efekty poznawcze powstają na skrzyżowaniu różnych pól przedmiotowo-interdyscyplinarnych i perspektyw metodologiczno-teoretycznych. Coraz większa dynamika cechująca świat współczesny powoduje, że pojawiają się nowe obszary badawcze i nowe wyzwania. Towarzyszy im przeświadczenie, że współczesna humanistyka daleko odeszła już od myśli filozoficznej głoszącej stały postęp i stały przyrost wiedzy. Waga humanistyki XXI wieku polega na ciągłym stawianiu pytań kim jesteśmy w ponowoczesnym, zglobalizowanym świecie w którym wszystko stało się problematyczne. Na pytania te nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Współczesna humanistyka przypomina nam jednak,że człowiek nie może zaprzestać poszukiwania sensu, choć ten będzie zawsze wyślizgiwać się wszelkim normom i definicjom.

Czasopismo „humanistica 21″ zostało opracowane bibliograficznie i wprowadzone do bazy BazHum pod adresem: http://bazhum.pl/bib/journal/907/. Bazhum to baza bibliograficzna rejestrująca całą zawartość czasopism od pierwszych numerów do bieżących prowadzona przez Muzeum Historii Polski. Każdy artykuł jest opisywany z osobna. Metadane są udostępnione z możliwością masowego eksportu i ponownego wykorzystania.

 

OŚWIADCZENIE O ZASADACH ETYKI CZASOPISMA humanistica21

Oświadczenie o zasadach etyki czasopisma zostało przygotowane na podstawie wytycznych Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej – COPE (www.publicationethics.org) oraz wytycznych wydawnictwa Elsevier (SCOPUS).

Czasopismo humansistica21, aby zapewnić wysoką jakość publikowanych artykułów naukowych przestrzega określonych zasad etycznych.

Redakcja:

1. Redakcja czasopisma w przypadku publikacji wieloautorskich wymaga wskazania wkładu poszczególnych twórców w powstanie tekstu. W takiej sytuacji w odniesieniu do każdego z autorów należy wskazać afiliację oraz procent udziału pracy twórczej nad tekstem artykułu.

2. Redakcja czasopisma dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej.

3. Redakcja jako przejaw nierzetelności naukowej traktuje w szczególności Ghostwriting i Guest Authorship.

4. Wszystkie wykryte przez redakcję przejawy nierzetelności naukowej będą ujawniane i zgłaszane właściwym instytucjom, w szczególności tym, które zatrudniają autora, jak również stowarzyszeniom naukowym oraz wydawniczym.

Recenzenci:

Recenzenci mają gwarantować niezależność i brak konfliktu interesów w relacji recenzent – autor, co oznacza brak bezpośredniej relacji osobistej oraz stosunku zależności zawodowej w okresie co najmniej dwóch lat, które poprzedzają przygotowanie recenzji.

Autorzy:

1. Publikacje zgłaszane do czasopisma humanistica21 powinny być oryginalne, obiektywne oraz odpowiadać tematyce czasopisma.

2. Redakcja czasopisma humanistica21 nie przyjmuje tekstów, które zostały już opublikowane w całości lub części w innych czasopismach.

Plagiat:

Wszelkie formy plagiatu są niedopuszczalne, w szczególności przywłaszczenie dorobku lub wniosków końcowych. Popełnienie plagiatu będzie przez redakcję czasopisma ujawniane i zgłaszane właściwym instytucjom.

CCEON
Balkanalysis-archive-ceeol
Balkanalysis-archive-ceeol