logo

Zasady redakcyjne

Pobierz zasady redakcyjne w PDF

Pobierz zasady recenzowania w PDF

Pobierz zaporę ghostwriting i guest authorship w PDF

 

Kierując się zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa  Wyższego Redakcja wprowadza procedurę recenzowania zgodną z dokumentem Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce (Warszawa 2011).

PODSTAWOWE ZASADY KWALIFIKACJI PUBLIKACJI

  1. W czasopiśmie humanistica 21 publikowane są artykuły spełniające określone przez Redakcję kryteria wstępne, w tym m.in. o znacznej wartości merytorycznej, zgodne z profilem pisma.
  2. Odrzucane są propozycje tekstów niezgodne z wymogami redakcyjnymi dostępnymi na stronie czasopisma.
  3. Odrzucane są teksty naruszające cudze prawa własności intelektualnej (plagiat), bądź będące autoplagiatem.
  4. Pismo nie zamieszcza tekstów publicystycznych.

1. PROFIL CZASOPISMA humanistica 21

W czasopiśmie naukowym humanistica 21 drukowane są artykuły naukowe (nigdzie dotąd niepublikowane) w językach: angielskim, niemieckim, polskim oraz rosyjskim z zakresu współczesnych badań humanistycznych. Czasopismo poświęcone jest zagadnieniom współczesnej humanistyki, jej nowym horyzontom i nowym wyzwaniom. Rozważaniom poszczególnych tomów przyświeca refleksja iż na progu XXI wieku humanistyka nie jest jedynie zbiorczą ramą dla różnych dyscyplin, jej przedmiotem jest ludzka egzystencja w jej wielorakich przejawach, humanistyka potrafi podjąć debatę nad tym kim jesteśmy, uświadamia nam względność tego co robimy ze światem, uświadamia nam nasze bycie w kulturze, w języku, w działaniach i regułach działań, nasze bycie w dążeniach, wyobrażeniach, rytuałach i symbolach.
W wielowymiarowej, zmieniającej się rzeczywistości trudno mówić o wspólnych paradygmatach badawczych, jeszcze trudniej o korespondencjach między teoriami. Wychodzimy z założenia, że najciekawsze efekty poznawcze powstają na skrzyżowaniu pól przedmiotowo-dyscyplinarnych i perspektyw metodologiczno-teoretycznych. Coraz większa dynamika cechująca świat współczesny powoduje, że pojawiają się nowe obszary badawcze i nowe wyzwania. Towarzyszy im przeświadczenie, że współczesna humanistyka daleko odeszła już od myśli filozoficznej głoszącej stały postęp i stały przyrost wiedzy. Waga humanistyki XXI wieku polega na ciągłym stawianiu pytań kim jesteśmy w ponowoczesnym, zglobalizowanym świecie w którym wszystko stało się problematyczne. Na pytania te nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Współczesna humanistyka przypomina nam jednak, że człowiek nie może zaprzestać poszukiwania sensu, choć ten często wymyka się wszelkim normom i definicjom.

Czasopismo humanistica 21 (ISSN: 2544-1345; ISBN: 978-83-933823-2-3; ISBN:978-83-933823-5-4) wydawane jest od 2017 przez Uczelnię Lingwistyczno-Techniczą w Świeciu. Indeksowane zostało dotychczas w następujących bazach elektronicznych w Internecie: CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL, CEON, Baz Hum. Trwają końcowe prace nad indeksacją w bazach SCOPUS oraz Index-Copernicus. Ponieważ każdy tom stanowi osobną monografię i podejmuje jeden z tematów związanych ze współczesną humanistyką i jej wyzwaniami, w chwili obecnej, autor artykułu otrzymuje pięć punktów, tak jak w wypadku rozdziału w pracy zbiorowej.
Czasopismo jest wydawane jako rocznik. Pełne teksty artykułów są dostępne na stronie internetowej czasopisma: https://humanistica21.pl.
Redakcja w pierwszej kolejności rozpatruje artykuły o charakterze przeglądowym i interdyscyplinarnym, unikając publikacji wąsko specjalistycznych.

Do tekstu prosimy dołączyć:

  1. imię i nazwisko autora w transliteracji łacińskiej, jeżeli w oryginale są one zapisane cyrylicą;
  2. wersję tytułu w języku angielskim;
  3. abstrakty (do 1000 znaków) w języku polskim i angielskim — dotyczy to także artykułów napisanych po angielsku;
  4. od pięciu do siedmiu słów kluczowych w języku polskim i języku angielskim;

Autor dostarcza redakcji humanistica 21 artykuł w wersji elektronicznej (CD, DVD) lub drogą elektroniczną na adres: wsjoprzasnysz@wp.pl
Artykuł jest zakwalifikowany do druku po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji.

2. ZASADY PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW DO DRUKU

Preferowany edytor tekstu: Microsoft Word

Formatowanie tekstu:

Dane personalne Autora (-ów):

imię i nazwisko Autora (-ów) podajemy na pierwszej stronie (na górze po lewej)

Tytuł artykułu:

Używamy czcionki Times New Roman 14 pkt. Czcionka jest pogrubiona, akapit wyśrodkowany.
Po tytule artykułu podaje się tytuł artykułu w języku angielskim (czcionka Times New Roman 11 pkt. )

Abstrakt (abstract) i słowa kluczowe (key words)

WAŻNE: w tekście abstraktów proszę uwzględnić następujące aspekty:
a) przedmiot artykułu, jego podstawowy problem badawczy;
b) założenia teoretyczne, metody badawcze;
c)zarys rozwiązania problemu badawczego;
d) wnioski płynące z analizy.
Abstrakt w języku angielskim powinien zostać sprawdzony przez anglistę lub ew. przez native speakera
Po abstrakcie w danym języku podajemy słowa kluczowe (key words) (5-7)

Tekst główny artykułu

Czcionka: Times New Roman 12 pkt.

Akapit: wyrównanie — wyjustowany

Interlinia: 1,5 wiersza;
pierwszy wiersz — wcięcie 1 cm (ustawia się automatycznie w oknie dialogowym Format/Akapit/Specjalne/Pierwszy wiersz).

Słowa i zwroty wyróżnione:

w tekście dopuszcza się stosowanie wyróżnień: kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania wyrazów i bez pojedynczego lub podwójnego cudzysłowu.

Format przypisów w tekście

Należy zastosować system MLA, polegający na odesłaniu do określonej pozycji umieszczonej w bibliografii załącznikowej. Odesłania te powinny być zamieszczane w nawiasie obok podanego poglądu lub informacji, np.:
(Czaczkowska: 2013,77) lub (Furmanek: 2000, 172-173; Wiatrowski: 2004, 156).
Czaczkowska sądzi (2013: 77)
Można wyróżnić trzy kategorie… (Czaczkowska: 2013, 77)
W przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, do daty wydania dodaje się litery małe, np. 2000a, 2000b, 2000c.

Prosimy nie podawać skrótów: tamże lub ibid.
Prosimy także nie podawać tytułów książek i artykułów w tekście — należy stosować jedynie odsyłacze do bibliografii (jak wyżej). Pełne dane bibliograficzne podajemy w wykazie literatury przywoływanej (bibliografii), zamieszczonej na końcu artykułu

Przypisy dolne (numerowane) wykorzystujemy jedynie w celu zamieszczenia komentarzy, reminiscencji, uwag itp.

Cytaty

Cytaty zamieszczone w tekście ujmujemy w cudzysłów (nie stosujemy kursywy).
Dużą popularność w literaturze przedmiotu zyskała definicja zaproponowana przez E. Durkheima, którego zdaniem (Wąsek:1982,10-11): za samobójstwo należy uznać: „ …wszystkie przypadki śmierci będące bezpośrednim lub pośrednim wynikiem działania lub zaniechania działania przez ofiarę, która wie jaki skutek jej zachowanie za sobą pociągnie”.

Cytaty o długości trzech wierszy i więcej prosimy podawać jako tekst blokowy:
…Episteme und Doxa (Bello: 157). Jaką treść powinno się pod tymi dwoma pojęciami odczytywać? Czym jest Episteme? Odpowiedź Husserla brzmi:
My, Europejczycy, tworzymy uniwersalne (allgemeine) metody myślenia oraz wydzielamy (abscheiden) wszystkie mitologiczno – religijne apercepcje i rozwijamy (ausbilden) racjonalne (nüchterne), rzeczowe widzenie świata. Widzenie to poszukuje obiektywnej prawdy o świecie i ją rozwija. Ukazuje ono także zawarte w tych niejasnych apercepcjach obcych ludów tylko to, co jest prawdziwe i ustanawia normy umożliwiające krytykę doświadczenia oraz krytykę danych świata, który w sposób konieczny w różny sposób jest dany różnym epokom ludzkości (Husserl: 1934).

Akapit — wyjustowany; pierwszy wiersz — brak wcięcia; wcięcia od lewej i od prawej 1 cm; interlinia 1,5 wiersza. Odstępy od tekstu głównego — przed i po 12 pkt. Fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych Wszystkie imiona własne przywoływanych lub cytowanych badaczy podajemy w formie inicjałów: R. Jakobson, A. Nagórko, D. Szumska itd.
Tytuły cytowanych pozycji zwartych i artykułów (w tekście i bibliografii ) należy podać zgodnie z zasadami określonymi w formacie MLA 2008.

Odstępy

Między tabelami, rycinami, diagramami itp. a tekstem głównym prosimy stosować odstęp 12 pkt: FORMAT/AKAPIT/ODSTĘPY PRZED 12 pkt.

Numeracja rozdziałów i podrozdziałów

Zaleca się numerację wszystkich rozdziałów i podrozdziałów. Prosimy przy tym nie używać domyślnej numeracji, tzn. domyślnych list numerowanych.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2. 2.

Automatyczne dzielenie wyrazów

Automatyczne dzielenie wyrazów.

Bibliografia:

Na końcu artykułu zamiesza się listę bibliograficzną (Bibliografia, Bibliograhy, Bibliografie, Библиография). Wykaz prac powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, według daty utworów w porządku chronologicznym (do tej samej daty dodaje się litery małe, np. 2000a, 2000b, 2000c).
W przypadku prac anonimowych lub dokumentów bez autora (np. stron WWW) w bibliografii należy podać fragment tytułu — jedno lub dwa słowa umożliwiające odnalezienie i identyfikację źródeł, np. (Liminal personality… 2013).

Wzór listy bibliograficznej

Sposoby zapisu bibliografii: Zgodne z formatem MLA 2008

Monografia naukowa:

Tetaz, N. 1976. Warto żyć. Samobójstwo – jego istota i zwalczanie. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Pavis, Patrice. 2003. Analyzing Performance: Theatre, Dance and Film. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Artykuł w antologii naukowej

Takahashi, Yasunari. 2001. „On Mindleswsness: Beckett, Japan and the Twentieth Century”. In: Samuel Beckett. Endlessness in the Year 2000. Amsterdam and New York. 38-42

Czekalski, R. 2016. „Milenium – katechezą narodu.” W: Czaczkowska E. K. (red.), 1966. Milenium chrztu Polski Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna. Warszawa: 175-184.

Artykuł w czasopiśmie naukowym
Mac Mathúna, Liam. 1989-1990. “The Topographical Vocabulary of Irish: Patterns and Implications”. AINM Bulletin of the Ulster PlaceName Society 4: 144-164.

Metadane na końcu artykułu:

Na końcu artykułu podajemy adres pocztowy reprezentowanej przez Autora (-ów) jednostki naukowej a także adres poczty elektronicznej Autora (-ów)

Objętość artykułów łącznie z tabelami i wykresami nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu formatu A-4.

Ilustracje:

Autorzy zobowiązani są uzyskać zgodę na publikację towarzyszących artykułom materiałów objętych prawem autorskim (np. fotografii, faksymile, reprodukcji dzieł sztuki). Prosimy dołączać pliki graficzne o rozdzielczości 300 dpi (preferowany format TIF). Każda ilustracja powinna zostać opatrzona podpisem zawierającym informacje o jej treści, źródle oraz wszelkie inne informacje wymagane prawem autorskim.

Format MLA 2008 (MLA Style Manual, Modern Language Association of America, 3rd ed., 2008)

Szczegółowe informacje dotyczące zasad formatowania bibliografii i przypisów można znaleźć na stronie internetowej:
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting, guest authorship, redakcja czasopisma stosuje odpowiednią procedurę, przyjętą w polskim środowisku nauk humanistycznych. Autorki i autorzy są proszeni o wypełnienie i przesłanie na adres Redakcji Oświadczenia o oryginalności artykułu. Druk oświadczenia znajduje na stronie internetowej czasopisma.

3. Zapora ghostwriting i guest authorship

Zapora ghostwriting i guest authorship – pobierz

Ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy osoba, która wniosła istotny wkład w powstanie tekstu, nie jest podana jako jeden z autorów lub nie jest wymieniona w podziękowaniach (z określeniem wkładu).

Guest authorship (honorary authorship) odnosi się do sytuacji, kiedy udział osoby w powstanie tekstu jest znikomy lub żaden, a osoba ta została podana jako jego autor lub współautor.

Aby przeciwdziałać ghostwriting i guest authorship, redakcja czasopisma humanistica 21 prosi osoby składające tekst o oświadczenie, że są jedynymi jego autorami.

W przypadku tekstów przygotowanych przez dwóch lub więcej autorów, prosimy każdego z nich o podanie swojego wkładu w powstanie tekstu (czyja jest koncepcja, założenia, metody, zebranie danych, poszczególne części tekstu itp.). Główną odpowiedzialność za podanie prawdziwych informacji ponosi autor zgłaszający tekst do druku. Ghostwriting i guest authorship są przejawami nierzetelności naukowej. Wykryte przypadki będą demaskowane. Powiadomione o nich zostaną instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp. Redakcja czasopisma humanistica 21 będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Informacje o źródłach finansowania publikacji

Autorzy powinni poinformować redakcję czasopisma o wkładzie instytucji naukowobadawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w opracowanie materiału przedstawionego w artykule.

 

 

 

CCEON
Balkanalysis-archive-ceeol
Balkanalysis-archive-ceeol