logo

Wymogi edytorskie

Wymogi edytorskie dla artykułów przygotowywanych do serii Humanistica 21

Zasady redakcyjne – pobierz

 

ZASADY PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁÓW DO DRUKU

Preferowany edytor tekstu: Microsoft Word

Formatowanie tekstu:

papier A4; marginesy: górny, dolny, lewy, prawy 2,5 cm; nagłówek i stopka 1,5 cm.

czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki – 12; abstrakt – 11, odstęp między wierszami – 1,5, marginesy po 25 mm. Numerowanie stron: dolne, środkowe. Czcionka numerów stron — Times New Roman 10 pkt.

Dane personalne Autora (-ów):

imię i nazwisko Autora (-ów) podajemy na pierwszej stronie (na górze po lewej)

Tytuł artykułu:

Używamy czcionki Times New Roman 14 pkt. Czcionka jest  pogrubiona, akapit wyśrodkowany.

Po tytule artykułu podaje się  tytuł artykułu w języku angielskim (czcionka Times New Roman 11 pkt. )

Abstrakt (abstract) i słowa kluczowe (key words)

Abstrakty podajemy w języku polskim i angielskim. W obu przypadkach  powinny liczyć nie mniej niż 500 słów i nie więcej niż 1000 słów.

WAŻNE: w tekście abstraktów proszę uwzględnić następujące aspekty:

  1. a) przedmiot artykułu, jego podstawowy problem badawczy;
  2. b) założenia teoretyczne, metody badawcze;

c)zarys rozwiązania problemu  badawczego;

  1. d) wnioski płynące z analizy.

Abstrakt w języku angielskim powinien zostać sprawdzony przez anglistę lub ew. przez native speakera

Po abstrakcie w danym języku podajemy słowa kluczowe (key words) (5-7)

Tekst główny artykułu

Czcionka: Times New Roman 12 pkt.

Akapit: wyrównanie — wyjustowany;

 Interlinia: 1,5 wiersza;

pierwszy wiersz — wcięcie 1 cm (ustawia się automatycznie w oknie dialogowym Format/Akapit/Specjalne/Pierwszy wiersz).

Słowa i zwroty wyróżnione :

w tekście dopuszcza się stosowanie wyróżnień: kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania wyrazów i bez pojedynczego lub podwójnego cudzysłowu.

Format przypisów w tekście

Należy zastosować system MLA, polegający na odesłaniu do określonej pozycji umieszczonej w bibliografii załącznikowej. Odesłania te powinny być zamieszczane w nawiasie obok podanego poglądu lub informacji, np.:

(Czaczkowska: 2013,77) lub (Furmanek: 2000, 172-173; Wiatrowski: 2004, 156).

Czaczkowska sądzi (2013: 77)

Można wyróżnić trzy kategorie… (Czaczkowska: 2013, 77)

W przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji  tego samego autora, do  daty wydania dodaje się litery małe, np. 2000a, 2000b, 2000c.

Prosimy nie podawać skrótów: tamże lub ibid.

Prosimy także nie podawać tytułów książek i artykułów w tekście — należy stosować jedynie odsyłacze do bibliografii (jak wyżej). Pełne dane bibliograficzne podajemy w wykazie literatury przywoływanej (bibliografii), zamieszczonej na końcu artykułu

Przypisy dolne (numerowane) wykorzystujemy jedynie w celu zamieszczenia komentarzy, reminiscencji, uwag itp.

Cytaty

Cytaty zamieszczone w tekście ujmujemy w cudzysłów (nie stosujemy kursywy).

Dużą popularność w literaturze przedmiotu zyskała definicja zaproponowana przez E. Durkheima, którego zdaniem (Wąsek:1982,10-11): za samobójstwo należy uznać :

„ …wszystkie przypadki śmierci będące bezpośrednim lub pośrednim wynikiem działania lub zaniechania działania przez ofiarę, która wie jaki skutek jej zachowanie za sobą pociągnie”.

Cytaty o długości  trzech  wierszy i więcej prosimy podawać jako tekst blokowy:

…Episteme und Doxa (Bello: 157). Jaką treść powinno się pod tymi dwoma pojęciami odczytywać? Czym jest Episteme? Odpowiedź Husserla brzmi:

My, Europejczycy, tworzymy uniwersalne (allgemeine) metody myślenia oraz wydzielamy (abscheiden) wszystkie mitologiczno – religijne apercepcje i rozwijamy (ausbilden) racjonalne (nüchterne), rzeczowe widzenie świata. Widzenie to poszukuje obiektywnej prawdy o świecie i ją rozwija. Ukazuje ono także zawarte w tych niejasnych apercepcjach obcych ludów tylko to, co jest prawdziwe i ustanawia normy umożliwiające krytykę doświadczenia oraz krytykę danych świata, który w sposób konieczny w różny sposób jest dany różnym epokom ludzkości (Husserl: 1934).

Akapit — wyjustowany; pierwszy wiersz — brak wcięcia; wcięcia od lewej i od prawej 1 cm; interlinia 1,5 wiersza. Odstępy od tekstu głównego — przed i po 12 pkt. Fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych Wszystkie imiona własne przywoływanych lub cytowanych badaczy podajemy w formie inicjałów: R. Jakobson, A. Nagórko, D. Szumska itd.

Tytuły cytowanych pozycji zwartych i artykułów (w tekście i bibliografii ) należy podać zgodnie z zasadami określonymi w formacie MLA 2008.

Odstępy

Między tabelami, rycinami, diagramami itp. a tekstem głównym  prosimy stosować odstęp 12 pkt: FORMAT/AKAPIT/ODSTĘPY PRZED 12 pkt.

Numeracja rozdziałów i podrozdziałów

Zaleca się numerację wszystkich rozdziałów i podrozdziałów. Prosimy przy tym nie używać domyślnej numeracji, tzn. domyślnych list numerowanych.

1.

1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.2. 2.

Automatyczne dzielenie wyrazów

Automatyczne dzielenie wyrazów.

Bibliografia:

Na końcu artykułu zamiesza się listę bibliograficzną (Bibliografia, Bibliograhy, Bibliografie, Библиография). Wykaz prac powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, według daty utworów w porządku chronologicznym (do tej samej daty dodaje się litery małe, np. 2000a, 2000b, 2000c).

W przypadku prac anonimowych lub dokumentów bez autora (np. stron WWW) w bibliografii należy podać fragment tytułu — jedno lub dwa słowa umożliwiające odnalezienie i identyfikację źródeł, np. (Liminal personality… 2013).

Wzór listy bibliograficznej

Sposoby zapisu bibliografii: Zgodne z formatem MLA 2008

Monografia naukowa:

Tetaz, N. 1976. Warto żyć. Samobójstwo – jego istota i zwalczanie. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Essif Les. Empty Figure

Pavis, Patrice. 2003 Analyzing Performance: Theatre, Dance and Film. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Artykuł w antologii naukowej

Takahashi, Yasunari. 2001 „On Mindleswsness: Beckett, Japan and the Twentieth Century”. In: Samuel Beckett. Endlessness in the Year 2000. Amsterdam and New York. 38-42

Czekalski, R. 2016. „Milenium – katechezą narodu.” W: Czaczkowska E. K. (red.), 1966. Milenium chrztu Polski Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna, Warszawa: 175-184.

Artykuł w czasopiśmie naukowym

Mac Mathúna, Liam. 1989-1990. “The Topographical Vocabulary of Irish: Patterns and Implications”. AINM Bulletin of the Ulster PlaceName Society 4: 144-164.

Metadane na końcu artykułu:

Na końcu artykułu podajemy adres pocztowy reprezentowanej przez Autora  (-ów) jednostki naukowej a także  adres poczty elektronicznej Autora (-ów)

Objętość artykułów łącznie z tabelami i wykresami nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu formatu A-4.

Ilustracje:

Autorzy zobowiązani są uzyskać zgodę na publikację towarzyszących artykułom materiałów objętych prawem autorskim (np. fotografii, faksymile, reprodukcji dzieł sztuki). Prosimy dołączać pliki graficzne o rozdzielczości 300 dpi (preferowany format TIF). Każda ilustracja powinna zostać opatrzona podpisem zawierającym informacje o jej treści, źródle oraz wszelkie inne informacje wymagane prawem autorskim.

Format MLA 2008 (MLA Style Manual, Modern Language Association of America, 3rd ed., 2008)

Szczegółowe informacje dotyczące zasad formatowania bibliografii i przypisów można znaleźć na stronie internetowej:

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/

Aby przeciwdziałać przypadkom ghostwriting, guest authorship, redakcja czasopisma stosuje odpowiednią procedurę, przyjętą w polskim środowisku nauk humanistycznych. Autorki i autorzy są proszeni o wypełnienie  i przesłanie na adres Redakcji Oświadczenia o oryginalności artykułu. Druk oświadczenia znajduje na stronie internetowej czasopisma.

Zapora ghostwriting i guest authorship

Ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy osoba, która wniosła istotny wkład w powstanie tekstu, nie jest podana jako jeden z autorów lub nie jest wymieniona w podziękowaniach (z określeniem wkładu).

Guest authorship (honorary authorship) odnosi się do sytuacji, kiedy udział osoby w powstanie tekstu jest znikomy lub żaden, a osoba ta została podana jako jego autor lub współautor.

Aby przeciwdziałać ghostwriting i guest authorship, redakcja czasopisma humanistica 21 prosi osoby składające tekst  o oświadczenie, że są jedynymi jego autorami.

W przypadku tekstów przygotowanych przez dwóch lub więcej autorów, prosimy każdego z nich o podanie swojego wkładu w powstanie tekstu (czyja jest koncepcja, założenia, metody, zebranie danych, poszczególne części tekstu itp.). Główną odpowiedzialność za podanie prawdziwych informacji ponosi autor zgłaszający tekst do druku. Ghostwriting i guest authorship są przejawami nierzetelności naukowej. Wykryte przypadki będą demaskowane. Powiadomione o nich zostaną instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp. Redakcja czasopisma humanistica 21 będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Informacje o źródłach finansowania publikacji

Autorzy powinni poinformować redakcję czasopisma o wkładzie instytucji naukowobadawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów w opracowanie materiału przedstawionego w artykule.

 

 

CCEON
Balkanalysis-archive-ceeol
Balkanalysis-archive-ceeol