logo

Tom 3

„Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm”

 

Recenzenci tomu:

prof. zw. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)

prof. zw. dr hab. Aleksander Kiklewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)

prof. nadzw. dr hab. Brygida Gasztold (Politechnika Koszalińska, Polska)

prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Danilewicz (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Polska)

prof. dr hab. Jadwiga Węgrodzka (Uniwersytet Gdański, Polska)

prof. dr hab. Marta Woźnicka (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

prof. dr hab. Marek Biszczanik (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Alina Masłowa (Mordowski Uniwersytet Państwowy, Rosja )

prof. dr hab. Aleksandr Pavlicz (Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiki)

prof. dr hab. Walencina Gabdulina (Ałtajska Akademia Pedagogiczna, Rosja)

prof. dr hab. Karłygasz Bazaurbagarova (Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja)

prof. dr hab. Dźmitryj Żatkin (Pieńzieński Państwowy Uniwersytet Technologiczny, Rosja)

prof. dr hab. Ludmiła Safronowa (Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja)

prof. dr hab. Ajnagul Tumanova (Kazachski Uniwersytet Narodowy imienia al-Farabi)

ks. dr hab. Józef Kożuchowski (Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu)

dr Anatolij Popiejko (Mohylewski Uniwersytet Państwowy imienia Kulaszowa, Białoruś)

dr Elen Syczowa (Mohylewski Uniwersytet Państwowy imienia Kulaszowa, Białoruś)

dr Swietłana Nikitina (Gimnazjum Moskiewskie 1, Rosja)

dr Irena Lapickaja (Mohylewski Uniwersytet Państwowy imienia Kulaszowa, Białoruś)

dr Kurałaj Bucharbajewa (Kazachski Uniwersytet Politechniki w Ałmaty)

dr Anastasja Albut (Białoruski Państwowy Uniwersytet Politechniki)

dr Turgan Dżunusow (Kazachski Uniwersytet Politechniki w Ałmaty)

dr Tacjana Jegorowa (Sankts-Petersburgski Uniwersytet Związków Zawodowych, Rosja)

dr Tacjana Kirdziakova (Kazachska Akademia Prawa w Siemieje)

dr Michał Wiśnicki (Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu)

 

1. Uwagi w sprawie strategii zachowania lingworóżnorodności w kontekście bioróżnorodności

2. Zu den Archaismen in Adam Pomorskis Übersetzungen der Neuen Gedichte von Rainer Maria Rilke

3. Sprachliche Bildung und Berufschancen. Aus Sicht der geflüchteten Frauen

4. Zum Einfluss der Sprachkontakte

5. Policentryzm w języku i jego relewancja w procesie dydaktycznym na przykładzie języka niemieckiego jako obcego

6. Tłumaczeniowa ekwiwalencja rozproszona: polskie coś ty i ich angielskie odpowiedniki

7. КОМПАРАТИВИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗ КОРКУТА В КАЗАХСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

8. ПАРИТЕТНАЯ РИТОРИКА КОММУНИКАЦИИ – ПУТЬ К ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНОСТИ

9. ПРОСПЕКТИВНАЯ СЕМАНТИКА В КОНТЕКСТЕ ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНОСТИ 2

10. ПРОСПЕКТИВНАЯ СЕМАНТИКА В КОНТЕКСТЕ ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНОСТИ

11. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ В УСТНОЙ РЕЧИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

12. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ

13. ТРАНСКОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ОНОМАСИОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

14. ТРАНСКОММУНИКАТИВНЫЙ ФЕНОМЕН СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА

15. ТРАНСЛИНГВИЗМ И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

16. УРОВЕНЬ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ В ТРАНСЛИНГВАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ

17. ЯЗЫК КАК ФАКТОР ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАЗАХОВ МОНГОЛИИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСЛИНГВАЛЬНОСТИ

18. РОЛЬ И МЕСТО ПОЭЗИИ ЖЫРАУ В КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

19. ТРАНСКОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ОНОМАСИОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

20. РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ И ТРАНСКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

21. ТРАНСКОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ОНОМАСИОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

22. EPOKA OŚWIECENIA W KONTEKŚCIE TRANSKULTUROWOŚCI

CCEON
Balkanalysis-archive-ceeol
Balkanalysis-archive-ceeol