logo

Tom 3

„Wyzwania współczesnej humanistyki: transkulturowość i translingwalizm”

 

Recenzenci tomu:

prof. zw. dr hab. Andrzej Kątny

prof. dr hab. Alina Masłowa (Mordowski Uniwersytet Państwowy, Rosja )

prof. zw. dr hab. Aleksander Kiklewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska)

prof. dr hab. Aleksandr Pavlicz (Białoruski Państwowy Uniwersytet Ekonomiki)

prof. dr hab. Walencina Gabdulina (Ałtajska Akademia Pedagogiczna, Rosja)

prof. dr hab. Karłygasz Bazaurbagarova (Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja)

prof. dr hab. Dźmitryj Żatkin (Pieńzieński Państwowy Uniwersytet Technologiczny, Rosja)

prof. dr hab. Ludmiła Safronowa (Kazachski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Abaja)

dr hab. prof.Ajnagul Tumanova (Kazachski Uniwersytet Narodowy imienia al-Farabi)

dr Anatolij Popiejko (Mohylewski Uniwersytet Państwowy imienia Kulaszowa, Białoruś)

dr Elen Syczowa (Mohylewski Uniwersytet Państwowy imienia Kulaszowa, Białoruś)

dr Swietłana Nikitina (Gimnazjum Moskiewskie 1, Rosja)

dr Irena Lapickaja (Mohylewski Uniwersytet Państwowy imienia Kulaszowa, Białoruś)

dr Kurałaj Bucharbajewa (Kazachski Uniwersytet Politechniki w Ałmaty)

dr Anastasja Albut (Białoruski Państwowy Uniwersytet Politechniki)

dr Turgan Dżunusów (Kazachski Uniwersytet Politechniki w Ałmaty)

dr Tacjana Jegorowa (Sankts-Petersburgski Uniwersytet Związków Zawodowych, Rosja)

dr Tacjana Kirdziakova (Kazachska Akademia Prawa w Siemieje)

 

1. Uwagi w sprawie strategii zachowania lingworóżnorodności w kontekście bioróżnorodności

2. Zu den Archaismen in Adam Pomorskis Übersetzungen der Neuen Gedichte von Rainer Maria Rilke

3. Sprachliche Bildung und Berufschancen. Aus Sicht der geflüchteten Frauen

4. Zum Einfluss der Sprachkontakte

5. Policentryzm w języku i jego relewancja w procesie dydaktycznym na przykładzie języka niemieckiego jako obcego

6. Tłumaczeniowa ekwiwalencja rozproszona: polskie coś ty i ich angielskie odpowiedniki

7. КОМПАРАТИВИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ОБРАЗ КОРКУТА В КАЗАХСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ

8. ПАРИТЕТНАЯ РИТОРИКА КОММУНИКАЦИИ – ПУТЬ К ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНОСТИ

9. ПРОСПЕКТИВНАЯ СЕМАНТИКА В КОНТЕКСТЕ ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНОСТИ 2

10. ПРОСПЕКТИВНАЯ СЕМАНТИКА В КОНТЕКСТЕ ТРАНСКУЛЬТУРАЛЬНОСТИ

11. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ В УСТНОЙ РЕЧИ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

12. РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ

13. ТРАНСКОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ОНОМАСИОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

14. ТРАНСКОММУНИКАТИВНЫЙ ФЕНОМЕН СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА

15. ТРАНСЛИНГВИЗМ И ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

16. УРОВЕНЬ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-БИЛИНГВОВ В ТРАНСЛИНГВАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ ОБЩЕНИЯ

17. ЯЗЫК КАК ФАКТОР ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАЗАХОВ МОНГОЛИИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСЛИНГВАЛЬНОСТИ

18. РОЛЬ И МЕСТО ПОЭЗИИ ЖЫРАУ В КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

19. ТРАНСКОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ОНОМАСИОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

20. РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ И ТРАНСКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕНИИ СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

21. ТРАНСКОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ ОНОМАСИОЛОГИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

CCEON
Balkanalysis-archive-ceeol
Balkanalysis-archive-ceeol